Стипендии

fbg_bg_bottom

Прикачените файлове се отварят с браузъра Google Chrome!

ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ изтеглете от тук

ПРОЦЕДУРА:ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗРАЗХОДВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ФОНД „СТИПЕНДИИ” изтеглете от тук

СПИСЪК НА СТИПЕНДИАНТИТЕ ПО ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ С КЛАСИРАНЕ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА 2017/2018 ГОДИНА

Месечна стипендия за постигнати образователни резултати в размер на 21 лв. месечно за периода от м.10/2017 г. до м.01/2018 г. включително: изтеглете от тук

Начин за определяне на стипендиите

Стипендия за отличен успех:

Когато ученика има отличен успех от 5,50 до 6,00 и няма участия в никакви извън класни и училищни дейности получава 25 лв. месечно.

Участието на ученика в мероприятия, издигащи авторитета на училището му носят допълнителни средства. Всяко участие носи 2 точки.

За 2 точки – 1 лев

За 4 точки – 2 лева

За 6 точки – 3 лева

За 8 точки – 4 лева

За 10 точки – 5 лева

Например: Ако ученика взема стипендия за отличен успех 25 лв. И е участвал в 3 мероприятия по 2 точки , тоест той има 6 точки ще получава следната стипендия

За успеха 25 лева + 3 лева, за 6 точки = 28 лева на месец.

Социална стипендия:

Ученик имащ необходимия минимален доход за получаване на социална стипендия взема 21 лева.

Тук се стимулира по-високият успех.

За успех 4,50 до 5,00 се получават допълнително 2 лева.

За успех от 5,00 до 5,49 се получават 4 лева.

Участието на ученика в мероприятия, издигащи авторитета на училището му носят допълнителни средства. Всяко участие носи 2 точки.

За 2 точки – 1 лев

За 4 точки – 2 лева

За 6 точки – 3 лева

За 8 точки – 4 лева

За 10 точки – 5 лева

Например: Ученика има успех 4,79 и е взел участие в 5 дейности и мероприятия .

За доход 21 лв. + за успеха 2 лева + 5 лева, за 10 точки = 28 лева месечно

ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ

изтеглете от тук

Необходими документи за:

Месечни стипендии

1. Стипендия за постигнати образователни успехи - молба декларация от ученик /успех от минала година, срок/ и предложение от класен ръководител.

2. Стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания – предложение от кл. Ръководител , молба декларация от ученика и родителя и ТЕЛК

3. Стипендия за ученици без родители или само с един родител – само ако има промени

4. Стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането- доход до 386,67лв и успех 4,50,молба декларация от ученик, служебни бележки за доходи, включително пенсии на родители за последните 6 месеца /08.2015г до 01.2016г.вкл./, служебни бележки за получени социални помощи /детски добавки/, при безработица –бележки от бюрата по труда или декларация от родитела, че е безработен, при развод копие от съдебно решение и документ за получаване на издръжка или декларация каква е сумата от издръжката, служебна бележка за брат/сестра – учащ или не и предложение от класен ръководител

Важно за класни ръководители

Необходими документи- изтеглете от тук