Специалности

fbg_bg_bottom

СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ И СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ПО КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОБУЧЕНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА

Прием след завършено основно образование след VІІ клас за учебна 2017/2018 година.

1. Професия „Химик- технолог ”
          Специалност „Технология на хомеопатичните и фитопродукти ”

2. Професия „Техник - технолог по качеството на храни и напитки”
          Специалност „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”

3. Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”
                    Специалност „Специалност:"Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна”

4. Професия Техник–технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително–вкусовата промишленост”
          Специалност: „Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранителната промишленост”

5. Професия „Лаборант”
          Специалност ”Технологичен и микробиологичен контрол в хранително–вкусови производства”

Прием след завършено основно образование след VІІI клас за учебна 2017/2018 година.

1. Професия “Професия: Лаборант”
          Специалност “Технологичен и микробиологичен контрол”