Специалности

fbg_bg_bottom

СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ И СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ПО КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОБУЧЕНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ И СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОБУЧЕНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА ЗА УЧЕБНАТА 2018 – 2019 Г.

Прием след завършено основно образование след VІІ клас за учебна 2018/2019 година.

1. Професия Техник–технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително–вкусовата промишленост”
          Специалност: „Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранителната промишленост”

2. Професия „Техник - технолог по качеството на храни и напитки”
          Специалност „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”

3. Професия „Лаборант”
          Специалност ”Технологичен и микробиологичен контрол в хранително–вкусови производства”

4. Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”
                    Специалност :"Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна”

Всеки бизнес, за да бъде успешен и същевременно полезен за обществото, трябва да има изградена солидна основа за своята пазарна позиция, управление и функциониране. Професията „Сътрудник по управление на индустриални отношения” подготвя младите хора за работа в административния апарат на фирмите, работодателските организации, организиране и провеждане на тристранни срещи в индустриалните отношения на национално, отраслово, браншово, общинско и фирмено равнище, в областна и общинска администрация.

Учениците получават задълбочени знания и умения по управление на пазарите, право, фирмено счетоводство, финанси на фирмата, управление на фирмата, валути и валутни операции, управление на човешките ресурси, бизнес комуникации и преговори, връзки с обществеността.

Практическото обучение се извършва в реални условия на съответните предприятия и организации, в които се осъществяват индустриални отношения. Присъстват на реални събития, преговори и сключване на договори във фирмите и участват при предварителната подготовка на необходимите документи.

Изучава се разширено английски език, бизнес английски и международни комуникации.

Завършилите тази специалност могат да кандидатстват при преференциални условия във Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив.