Проекти

Проект № BG16RFOP001-3.002-0034-C01 “Модернизация на инфраструктурата и подобряване качеството на образователната среда в ПГХТТ – гр. Пловдив“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “ Региони в растеж 2014 – 2020“

Обща стойност на проекта: 1 399 985,87 лв.

Период на изпълнение: 25.11.2016 г. – 25.11.2018 г.

Бенефициент на проекта: Община Пловдив

Обект на интервенция по проекта: ПГХТТ – гр. Пловдив

Цели и очаквани резултати: Създаване на благоприятна, съответстваща на времето си образователна среда, която ще допринесе за подобряване качеството и условията на обучение на младите хора на територията на град Пловдив, желаещи да получат специализирано професионално обучение и специфични компетенции, които ще спомогнат за бъдещата им реализация на пазара на труда. Предвидените проектни дейности следва да доведат до: подобряване на физическата образователна среда на Професионална гимназия по хранителни технологии и техника (ПГХТТ) – гр. Пловдив; модернизиране на сградния фонд на училището, включително – въвеждане на енергийно ефективни мерки, съгласно европейските стандарти; осъвременяване на материално-техническата база на ПГХТТ – гр. Пловдив и др.

Проект BG 051PO001- 4.3.03-0001 "Нова възможност за моето бъдеще"

През месец септември 2013година Професионална гимназия по хранителни технологии и техника беше определена със Заповед № РД 09-1180/13.09.2013г. на МОН за реализиране на проект BG 051PO001- 4.3.03-0001 "Нова възможност за моето бъдеще" Основна цел на проекта е увеличаване на възможностите за придобиване на професионална квалификация, за повишаване на пригодността за заетост и на социална интеграция, чрез създаване на устойчива и гъвкава Система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности (СИПНСПЗУК). Валидирането на знания, умения компетентности по проекта щепродължи до 30.10.2014 година.

ПГХТТ – Пловдив може да валидира по следните професии:
• Техник на енергийни съоръжения и инсталации;

• Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации;

• Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост;

• Оператор в хранително-вкусовата промешленост

• Техник-технолог по качеството на храни и напитки;
Комисията по валидиране при ПГХТТ-Пловдив, вече подготвя кандидати за валидиране на знания, умения компетентности. Информация за дейностите и процедурите по проект "Нова възможност за моето бъдеще" на тел.:032 955018 и 032 503802

Списък на комисия по валидиране 1

Списък на комисия по валидиране 2

fbg_bg_bottom

Списък на реализираните проекти можете да изтеглите от тук.

Сертификат за качествено осъществяване на проект по порграма "Леонардо да Винчи" на ЕС

Презентация за проектите от ЕС