Матури

fbg_bg_bottom


Прикачените файлове се отварят с браузъра Google Chrome!

ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА

Изтеглете от тук

ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА НА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

Изтеглете от тук

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧИТЕЛЯ КОНСУЛТАНТ НА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК

Изтеглете от тук

Уважаеми родители,

На 19 и 22 май ще се проведат държавните зрелостни изпити на учениците от випуск 2017 година.

На основание чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредба № 3/17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити на територията на училището се допускат до трима представители на родителите, които Училищното настоятелство на ПГХТТ трябва да определи.

Уважаеми родители, тези от вас, които имат желание да присъстват на ДЗИ – сесия май 2017 г., моля да попълнят заявление със свободен текст, което да изпратят на електронната поща на училището (pghtt_plov@dbv.bg) или да входират в деловодството. Представители на родителите НЕ МОГАТ да бъдат:

1. родители на зрелостници;

2. лица, извършващи образователни услуги на зрелостници;

3. лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалнитe направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), съответстващо на учебния предмет.

Липсата на горепосочените обстоятелства се удостоверява от представителите на родителите с декларация по образец, утвърден от министъра на образованието и науката.

Представителите на родителите имат следните ПРАВА:

1. да присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на държавния зрелостен изпит;

2. да присъстват на разпределението на квесторите по зали и коридори и при предоставянето на списъка на зрелостниците в съответната зала, изпитните материали, помощните материали, консумативите и документите по съответния учебен предмет или цикъл от учебни предмети;

3. да присъстват при допускане на зрелостниците в сградата на училището;

4. да присъстват при осъществяване на видеонаблюдение за правилното протичане на изпита;

5. да наблюдават работата на квесторите по коридорите;

6. да присъстват при предаване от квесторите на директора на училището на протоколите за провеждане на държавния зрелостен изпит и изпитните работи на явилите се зрелостници, както и изпитните комплекти и помощните материали на неявилите се зрелостници;

7. да подават сигнали при нарушения на условията и реда за провеждане на държавния зрелостен изпит до директора на училището или до началника на регионалния инспекторат по образованието.

Представителите на родителите НЯМАТ ПРАВО на достъп до изпитните материали и до изпитните зали по време на провеждане на държавния зрелостен изпит.

Пожелавам на всички вас ползотворно и градивно партньорство с екипа на ПГХТТ, който ще провежда ДЗИ – май 2017 година.

Инж. Людмила Ганчева,

директор на ПГХТТ –

Пловдив

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА

Съгласно § 24 /6/ от Закона за предучилищното и училищно образование, през учебната 2016/2017 г., учениците, които се обучават за придобиване на професионално образование, по тяхно желание може да не полагат втория държавен зрелостен изпит по чл. 24, ал. 3 от отменения Закон за народната просвета, а вместо него в дипломата за средно образование в графата за положен втори държавен зрелостен изпит се вписва средноаритметичната оценка от оценките от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация. За целта е необходимо в заявлението за допускане до държавни зрелостни изпити за втори зрелостен изпит да бъдат посочени държавните изпити за придобиване степен на професионална квалификация.

чл. 24, ал. 3 от отменения Закон за народната просвета Държавните зрелостни изпити са два, като единият от тях е по български език и литература, а вторият се определя по избор на ученика от учебните предмети "чужд език", "математика", 8 "физика и астрономия", "биология и здравно образование", "химия и опазване на околната среда", "история и цивилизация" и "география и икономика" и предметният цикъл "философия", изучавани в часовете за задължителната общообразователна подготовка.

инж. Людмила Ганчева

Директор на Професионална гимназия по хранителни технологии и техника

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ Учебна 2016/2017 година

Изтеглете от тук

Дати за матури

Сесия май-юни

     • Български език и литература – 19 май 2017 г., начало 8:00 ч.
     • Втори държавен зрелостен изпит – 22 май 2017 г., начало 8:00 ч.
     • Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 26 май 2017 г. – 2 юни 2017г.

Сесия август – септември

     • Български език и литература – 28 август 2017г., начало 8:00 ч.
     • Втори държавен зрелостен изпит – 29 август 2017 г., начало 8:00 ч.
     • Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 30 август 2017 г. – 5 септември 2017 г.