История

fbg_bg_bottom

Сградата на училището на ул. „Йорданка Николова”, сега бул. ”Васил Априлов”

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

     В земята на древните траки - красивата Тракийска низина е разположен Пловдив - един от най-античните градове в многовековната история на България и света. Неговите история и развитие се характеризират със запазване на хилядолетните традиции, със стремежа си към знанието и кръгозора към света. В хармония с възрожденската духовност, култура и новаторски порив на Пловдив е и емблематичната ПГХТТ, която продължава традициите с емоционален плам и професионална мобилност по европейската пътека на бъдещето. Това обуславя целта и задачите, които стоят пред педагогическата колегия. Те са:

Подготовка на специалисти в сферата на хранителните технологии и техника чрез:

- Обучение в еврохармонизирани професии и специалности, базирани на маркетингов анализ на ситуацията съвместно с браншовите организации;
- Усвояване на ефективни професионални компетенции;
- Възпитаване на национални и общочовешки добродетели, гарантиращи възможност за социализация и реализация в динамичното развитие на икономиката;
- Формиране на конкурентно способни личности с творчески заложби за прилагане на световните иновации при професионалната си реализация;
- Изграждане на интелектуални, културни с гражданско съзнание личности, с осъзната отговорност и лоялност, с широк кръгозор и мобилност.

Малко история

Една от първите сгради на училището на ул. ”Х. Хайне” в Стария Пловдив

Втората от първоначалните сгради, също на ул. ”Х. Хайне” в Стария Пловдив

     Началото е поставено през 1948 година, когато се създава първото “Училище по консервна промишленост”, намиращо се на ул. “Хайнрих Хайне” 6.
     От 1956 г. училището се трансформира в “Промишлено училище по консервно дело и маслодобив”. През 1957 г. то прераства в “Техникум по хранително-вкусова промишленост”, а следващата година училището става “Окръжен първенец на професионалните технически училища”.
     През 1964/1965 година се полагат основите на нова сграда на бул. “Йорданка Николова” 75. Училището продължава дейността си в нова сграда през учебната 1967/1968 година. По повод 25 годишния юбилей то е наградено с отличие “Кирил и Методий” на МНП.
     В настоящата сграда училището се намира от 1982 г. През април 2003 г. Техникумът по хранително-вкусова промишленост се преименува на Професионална гимназия по хранителни технологии и техника.
     Професионална гимназия по хранителни технологии и техника е училище с 60 годишна история, което осъществява съчетаващо традиция и иновации обучение на специалисти по модерни професии и специалности, отговарящо на динамиката в развитието на икономиката на страната ни. Гимназията подготвя специалисти за хранително-вкусовата промишленост и енергетиката винаги в крак със съвременните изисквания. По отношение на професионални компетентости в тези области от икономиката на страната и в съответствие с европейските принципи за конкурентноспособност училището ни е на високо ниво.

Първа копка на настоящата сграда на гимназията на бул. ”Васил Априлов”156

     Днес в ПГХТТ се обучават 700 ученика по 15 специалности. Обучението се води от високо квалифицирани преподаватели. Много от тях са базови учители към Пловдивския университет и Университета по хранителни технологии. Те са автори и са съставители на учебници, учебни програми и планове, статии и рецензии. Група учители от педагогическата колегия предадоха своя добра практика по европейски иновативни методи на обучение и преподаване на учители от други страни на Европа.
     Преподавателският екип разработва и реализира много проекти от Европейски програми за повишаване на квалификацията - своята и на учениците и за прилагане иновативни методи на преподаване, както и за усвояване на нови адекватни компетентности по съответните професии и специалности. Това позволява той да е с европейски стил на работа в обучението, прилагащ иновативни техники и технологии.
     В ПГХТТ бе създадена единствена по рода си “Миникомпания”, в която се провеждаше търговско-мениджърско обучение на учениците. Специалната и техническата подготовка се съчетават с бизнес подготовка, която разширява професионалната компетентност, развива желанието за лични инициативи и самостоятелни икономически решения. Това даде основание за откриване на Център по предприемачество към гимназията.

Летописната и паметната книги на ПГХТТ

     Учениците учат и работят в съвременно обзаведени: специализирани кабинети по различните общообразователни и специални предмети и компютърни кабинети; лаборатории по химия, микробиология, аналитична химия; работилници по металообработване; заваряване и по работа с листов материал и тръби, газова и топлинна техника; климатична и вентилационна техника и по хладилна техника. Всички те са оборудвани на европейско ниво и отговарящи на държавните образователни изисквания. Съществува и модерен център за професионално обучение по инсталационна техника, оборудван с помощта на Федералното министерство на образованието, Германия. Гимназията притежава и отличен спортен комплекс със закрит басейн. Освен това е от малкото училища, притежаващи богата библиотека с читалня, както семинарна и актова зала.
     Професионална гимназия по хранителни технологии и техника е единственото училище в страната, което участва самостоятелно в 54 и 56 Международни панаири в гр. Пловдив и е с отличие за изложението си.
     В летописната книга на гимназията може да се прочете богата информация за: бивши и настоящи преподаватели и директори с национални отличия; възпитаници на училището на високи и възлови позиции в сферата на икономиката, науката, изкуствата, спорта; провеждани събития, семинари и форуми с национална и международна значимост.

Традицията

     Традиционно в гимназията се провеждат по иновативен, интерактивен и атрактивен начин разнообразни извънкласни дейности:

- 1-ви декември – Ден за отбелязване борбата против СПИН и ХИВ чрез спортен празник;
- Първата седмица на декември – Ден на хранително – вкусовата промишленост;
- 22 декември – Коледен благотворителен базар и Коледна експозиция;
- 14 февруари Ден на Лозаря и Св. Валентин;
- Дейности на Клуб „Клио”;
- Дейности на Клуб ”Приятели”;
- Седмица на техниката с мото, съобразено със световните новости и иновации;
- Седмица на хранителните технологии с мото, съобразено със световните тенденции в технологиите;
- Честване на събития, свързани с бележити учени и/или дати от общообразователния цикъл;
- Базари организирани от Учебно тренировъчни ученически компаниии от Център за предприемачество „Джуниър Ачийвмант” към ПГХТТ, на които ученическите фирми предлагат своята продукция.
- Цикъл от спортни състезания „Здрав дух, здраво тяло” /виж „Графици” за повече информация/
- Провеждат се и съвместни мероприятия с Университет по хранителни технологи, Медицински университет, Пловдивски университет.

Поздравително писмо от президента Петър Стоянов във връзка с 50-годишния юбилей на ПГХТТ

Гимназията участва активно и в събития и мероприятия от общоградски и областен характер.
      Традиционни участници  в олимпиади по различни предмети, учениците  на ПГХТТ са и участници и победители  в конкурси, състезания. Например: национални състезания организирани от „Овергаз” ; Шести национален исторически конкурс; първенци на Национален конкурс ”Ученическа компания” на Джуниър Ачийвмънт, представящи страната ни в гр. Осло.
      Учениците от гимназията спортуват активно.Училището има отбори по футбол, волейбол, баскетбол, ханбал, лека атлетика.Отборът по футбол е носител на купата на републиканското първенство няколкократно, а отборите по другите спортове са също носители на много награди и купи. Много наши ученици са членове на националните  отбори по различни спортове и са с високи постижения и призови места на републикански и муждународни турнири.Създаден е и мажоретен състав
      Не са забравени и народните и стандартни танци. Ученици от гимназията са били и са членове на трупи за народни танци и клубаве за стандартни танци.
/виж „Галерия” за повече информация/
Евроинтеграция, иновации и мобилност
      Училището е пионер в осъществяване на проекти по Европейски програми и внедряване на нови атрактивни и търсени професии и специалности.  С  участията си  в различни проекти от тези програми то е едно от първите в прилагане на европейските изисквания   и  в   хармонизацията на професионалното обучение.
През 1994 започва Българо-немско сътрудничество за Евроинтеграция в образованието:
inWent (DSE) – МОН (ПГХTT)
      Най-високо постижение в интеграционните връзки за обучение на учениците представлява българо-немския пилотен проект “Обучение по инсталационна техника” по програма “Трансформ” на Федералното министерство за образование и култура, Германия, с партньори Институт по професионално обучение, гр.Бремен, Германия и Фондация за сътрудничество и развитие, гр.Магдебург, Германия  1994-2005г.
Стремежът за стъпване на европейската пътека, чрез уеднаквяване стандартите на обучение в ПГХТТ с тези в Европа мотивира колектива да участва и в секторни програми към програма „Учене през целия живот” на Европейския съюз.  Разработени са и успешно са приключили 21 проекти по:

I. Програма „Учене през целия живот”:

  1. Секторна програма „Леонардо Да Винчи”:
  • реализирани 11 мобилни проекта

             /За повече информация – виж „Реализирани проекти”/

  • реализирани 2 пилотни проекта

             /За повече информация – виж „Реализирани проекти”/

  • реализирани 2 мрежови проекта

             /За повече информация – виж „Реализирани проекти”/

  1. Секторна  програма „ИЛО” на Европейския съюз:
  • реализиран 1 пилотен проект

             /За повече информация – виж „Реализирани проекти”/

  1. Секторна програма”Коменски” на Европейския съюз:
  • реализиран 1  проект по мярка „Многостранни партньорства”

             /За повече информация – виж „Реализирани проекти”/

II. Други проекти:

1.  МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА съвместно с АМЕРИКАНСКА ФОНДАЦИЯ ДЖУНИЪР  АЧИЙВМЪНТ и МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ    2006 - 2008 г.
Проект “Възпитание на младежите в предприемачески умения за създаване на конкурентноспособен малък и среден бизнес”
/За повече информация – виж „Реализирани проекти”/
2. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ”
КЛУБ “КЛИО” – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ
/За повече информация – виж „Реализирани проекти”/
3. МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” –
ПРОЕКТ “КЛУБ ПРИЯТЕЛИ”
/За повече информация – виж „Реализирани проекти”/
4. МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Програма “Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”

      Стратегическата цел на Eвропейския съюз е създаване на най-конкурентноспособната в света, динамична, основана на знания икономика. Постигането на тази цел изисква изключително внимание насочено към осигуряване на подходящо професионално обучение за подобряване пригодността за заетост на работната сила. Европейската стратегия в това отношение е прилагането на продължаващо, непрекъснато професионално обучение, чрез концепцията за учене през целия живот и споделена отговорност в областта на това обучение на участниците в него от всички възможни аспекти.
      За положително качество на професионалното обучение най-кратък е пътят, който обединява света на обучението със света на бизнеса и той е този, който осигурява това високо качество на професионалната подготовка. В хармония с европейския модел към училището е лицензиран от Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение/ НАПОО/,  Център за професионално обучение (ЦПО), който осигурява прилагане на европейската стратегия за квалификация и преквалификация по много професии. /виж ЦПО за повече информация/

Грамота за победител в конкурса "Направено в Пловдив с помощта на Европа"

Грамота за най-успешен проект на тема "Усвояване на европейския опит в съвременното компютърно обучение по мениджмънт"

Указ за награждаване на училището с орден "Кирил и Методий" - втора степен


Грамота за успешно участие на ПГХТТ на 56-я Международен технически панаир - Пловдив

Сертификат за участие в общинския етап "Училището - желана територия на ученика"