Документи

fbg_bg_bottom

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ФОРМИТЕ НА ТОРМОЗ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА СЪОТВЕТНИ ДЕЙСТВИЯ

Изтеглете от тук

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ


Изтеглете от тук


Заповед-форми на обучение 2018 г.


Изтеглете от тук


ПРАВИЛНИК за дейността на Професионална гимназия по хранителни технологии и техника – Пловдив


Изтеглете от тук


Програма за превенция на ранното напускане на у-ще


Изтеглете от тук


Програма предоставяне равни възможности-актуализация


Изтеглете от тук


Форми на обучение


Изтеглете от тук


Годишен план ПГХТТ


Изтеглете от тук


Прикачените файлове се отварят с браузъра Google Chrome!

Добри практики във връзка с Регионален план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността Изтеглете го от тук

ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ ПРИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА Изтеглете го от тук

СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И МЕДИЦИНСКОТО ЛИЦЕ НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Изтеглете го от тук

Схема за стъпките на комуникация ученик - учител-медицинско лице-личен лекар-родител Изтеглете го от тук

Ниво на тормоз Изтеглете го от тук

Организация на учебния ден 2017-2018 г. Изтеглете го от тук

Годишен план на Професионална гимназия по хранителни технологии и техника 2017-2018 г. Изтеглете го от тук

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИЯ ЧАС ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ за учебната 2017-2018 г. Изтеглете го от тук

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГХТТ – ПЛОВДИВ Изтеглете го от тук

ИНСТРУКТАЖ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТНОСНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО КОНСУЛТИРАНЕ И НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ В СЛУЧАЙ НА ИНЦИДЕНТ В ПГХТТ – ПЛОВДИВ Изтеглете го от тук

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ПЛОВДИВ 2016 – 2020 ГОДИНА Изтеглете го от тук

ЕТИЧЕН КОДЕКС Изтеглете го от тук

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА (2014 – 2020) Изтеглете го от тук

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩАТА Изтеглете го от тук

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА Изтеглете го от тук

Учебни планове 2018-2019 г.

VIIIа клас

Изтеглете го от тук

VIIIб клас

Изтеглете го от тук

VIIIв кла

Изтеглете го от тук

VIIIг клас

Изтеглете го от тук

VIIIд клас

Изтеглете го от тук

VIIIе клас

Изтеглете го от тук

IXа клас

Изтеглете го от тук

IXб клас

Изтеглете го от тук

IXв клас

Изтеглете го от тук

IXг клас

Изтеглете го от тук

IXд клас

Изтеглете го от тук

IXе клас

Изтеглете го от тук

Xа клас

Изтеглете го от тук

Xб клас

Изтеглете го от тук

Xв клас

Изтеглете го от тук

Xг клас

Изтеглете го от тук

Xд клас

Изтеглете го от тук

XIa клас

Изтеглете го от тук

XIб клас

Изтеглете го от тук

XIв клас

Изтеглете го от тук

XIг клас

Изтеглете го от тук

XIд клас

Изтеглете го от тук

XIIa клас

Изтеглете го от тук

XIIб клас

Изтеглете го от тук

XIIв клас

Изтеглете го от тук

XIIг клас

Изтеглете го от тук

XIIд клас

Изтеглете го от тук

 

 

-->