Център за проф. обучение /ЦПО/

fbg_bg_bottom
https://ec.europa.eu/epale/bg

       

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА

Адрес: гр. Пловдив, бул.”Васил Априлов” № 156
e-mail: pghtt_plov@abv.bg

Лице за контакти:
Кирил Гузгунов, тел.: 032/503 802, моб.: 0888759370

Предлага практически насочено обучение на курсистите с цел улесняване на процеса на адаптацията им в бързо променящата се социално икономическа среда.
Отговаряйки на предизвикателствата на външното обкръжение, нашите програми за обучение са ориентирани да изграждат в участниците увереност и умения за активна реализация в областта на съвременните технологии и техника.
ЦПО проявява професионална мобилност и взаимосвързаност в рамките на дадено професионално направление и различните специалности към него, синхронизирана с Европейските изисквания и регламенти.
ЦПО към ПГХТТ обучава за:
     - придобиването степен на професионална квалификация
     - професионална квалификация по част от професията
     - обучение съгласно европейските регламенти с цел сертифициране на работещия в съответната област персонал.