Административни услуги

fbg_bg_bottom


Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

изтеглете от тук

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

изтеглете от тук

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

изтеглете от тук

Издаване на диплома за средно образование

изтеглете от тук

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

изтеглете от тук

изтеглете от тук

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

изтеглете от тук

изтеглете от тук

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

изтеглете от тук

изтеглете от тук

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

изтеглете от тук

изтеглете от тук

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

изтеглете от тук

изтеглете от тук